مدال‌ها

۲۷۰۱ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسیدن یک پرسش با بیش از ۱،۰۰۰ بازدید
۸۵۲ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسیدن یک پرسش با بیش از ۲،۵۰۰ بازدید
۱۲۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسیدن یک پرسش با بیش از ۱۰،۰۰۰ بازدید
۵۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسش با ۱۰ یا بیشتر امتیاز
۸ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسش با ۲۵ یا بیشتر امتیاز
هیچ کاربری این مدال را دریافت نکرده است
پرسش با ۱۰۰ یا بیشتر امتیاز
۱۴۰ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پاسخ با ۱۰ یا بیشتر امتیاز
۱۹ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پاسخ با ۲۵ یا بیشتر امتیاز
هیچ کاربری این مدال را دریافت نکرده است
پاسخ با ۱۰۰ یا بیشتر امتیاز
۱۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسش مورد علاقه ۲۵ کاربر
۳ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسش مورد علاقه ۱۰۰ کاربر
۹ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
حذف نوشته خود با ۳ یا بیشتر امتیاز
۱۳ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
حذف نوشته خود با ۳- یا کمتر امتیاز
۱۶۷ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین رای منفی
۸۴۹ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین رای مثبت
۷۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین گزارش تخلف
۳۹ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین تگ‌گذاری مجدد
۵۶۹ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین ویرایش
۲۶۲ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پرسیدن یک پرسش و انتخاب جواب برتر
۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین بازگشت به نسخه قبل متن
۱۰۱ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
تکمیل همه قسمت‌های پروفایل کاربری
۲۴ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
رای دادن ۳۰۰ بار یا بیشتر
۱۷ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
نوشتن ۱۰ نظر با ۵ یا بیشتر امتیاز
۳۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پاسخ به پرسش خودتان با ۳ یا بیشتر امتیاز
۱۳ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
ویرایش ۱۰۰ نوشته
۵۷۷ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین پرسش با ۱ یا بیشتر امتیاز
۶۷۰ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین پاسخ به پرسش با ۱ یا بیشتر امتیاز
۴۲ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
اولین پاسخ پذیرفته‌شده با ۱ یا بیشتر امتیاز
۷۶ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
پاسخ پذیرفته شده با ۴۰ یا بیشتر امتیاز
۱ کاربر این مدال را دریافت کرده‌ است
پاسخ به یک پرسش بعد از ۶۰ روز بعد با ۵ یا بیشتر امتیاز
هیچ کاربری این مدال را دریافت نکرده است
ایجاد یک تگ که در ۵۰ پرسش استفاده شده باشد
۵۰ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند
کاربر ایمیل خود را تایید نموده است