مدال تحت فشار حذف نوشته خود با ۳- یا کمتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

muiacir  این مدال را دریافت کرده است

۰۲:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
muiacir۵،۸۹۷۳۱۴۵۵
http و www در ابتدای آدرس (حذف شده است)