مدال پشتیبان اولین رای مثبت بازگشت به مدال‌ها

texima  این مدال را دریافت کرده است

۰۵:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
texima۱۰۲۵