مدال پاسخ خوب پاسخ با ۲۵ یا بیشتر امتیاز بازگشت به مدال‌ها

۱۹ کاربر این مدال را دریافت کرده‌اند