فیلتر کردن دسته جمعی چند ایمیل در جیمیل

۰

چگونه می شود چند ادرس ایمیل را به طور دسته جمعی و یک جا در سرویس جیمیل فیلتر کرد؟

پرسیده شده ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ahmad2006۳۵۵۲۲۳۸۹
انصراف
انصراف