چیست؟web presenting

۰

الف - معرفی کامل ابزار همکاری و کاربرد آن در کار گروهی در شرکت ها
ب - سایت ها و شرکت های برتر ارایه کننده این ابزار در جهان و هزینه هر یک (حداقل ده مورد)

لیست ابزارهای نرم افزاری همکاری:
۰)White boarding
۱)Web presenting
۲)Collaborative writing
۳)Collaborative reviewing
۴)Work scheduling
۵)Event scheduling
۶)File sharing
۷)Mind mapping
۸)Screen sharing
۹ ) Co-browsing
این تکلیف کلاسی بنده است من باید راجع به web presenting ونرم افزار های همکاری اش مطلب بنویسم.اگر کسی می داند چیست راهنمایی کند؟

پرسیده شده ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ Elmira۱
انصراف
انصراف